OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Борд

Во рамките на пропулзивниот настап и излегувањето во пресрет, осовременувањето на наставните содржини, апликативноста и атрактивноста на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, на 11.11.2011 година, се формираше Advisory board-от, кој брои 10 членови, а претседател е господин Ванчо Каргов.
Полицентричноста на советодавното тело овозможува, низ активно и актуелно согледување и надградба, единство на критички (позитивно целесообразени) инкорпорирања на насоките и тенденциите на развојот на стопанството и нестопанските институции и организации во национални и меѓународни рамки, како предизвик на Универзитетот и Економскиот факултет кон непосредното и директното вклучување на студентите во иманентните потреби (сегашни и идни) на пазарот, како катализатор на базично поставените академски програми и практики.

 

1. Ванчо Каргов, (Директор на царинска управа на Република Македонија)
2. Стевчо Јакимовски, Градоначалник на општина Карпош
3. Цвета Ристовска, Советник на Државниот ревизор
4. Димитар Тодевски, Државен советник во Министерството за финансии на Р. Македонија (in memoriam)
5. Петар Гошев, Гувернер на Народна банка на Р.М. (во претходен мандат)
6. Турхан Адеми, Прв генерален директор на Зираат банка
7. Свето Николовски, Уредник на Економската редакција на МТВ
8. Небојша Цветановски, Директор на Интеревропа логистик
9. Зоран Нарашанов, Директор на Винер осигурување
10. Слободанка Алексовска, Директор на Агенција за вработување на Скопје