OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

 

Список на ментори на втор циклус студии на  Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје акредитирани од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија

 

Реден број

Име и презиме Наставно научно звање
1.        

 Д-р Аце Миленковски

 редовен професор

2.        

 Д-р Зоран Ивановиќ

 редовен професор

3.        

 Д-р Слободан Ивановиќ

 редовен професор

4.        

 Д-р Сашо Кожухаров

 редовен професор

5.        

 Д-р Зоран Ивановски

 редовен професор

6.        

 Д-р Константин Петковски

 редовен професор

7.        

 Д-р Александра Стоилковска

 редовен професор

8.        

 Д-р Мијалче Ѓоргиевски

 редовен професор

9.        

 Д-р Виолета Миленковска

 вонреден професор

10.    

 Д-р Јулијана Ангеловска

 вонреден професор

11.    

 Д-р Далиборка Блажеска

 вонреден професор

12.    

 Д-р Сашко Граматниковски

 вонреден професор

13.    

 Д-р Валентина Муцунска Палевска

 доцент

14.    

 Д-р Дејан Наковски

 доцент

15.    

 Д-р Наташа Ристовска

 доцент

16.    

 Д-р Надица Ивановска

 доцент

17.    

 Д-р Зоран Нарашанов

 доцент