OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Со одлука на Сенатот на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје, на Меѓународниот научен конгрес за туризам и менаџмент на тема "Предизвици и перспективи во туризмот и менаџментот", одржан на 27.09.2009 година, на неколку истакнати Професори од Универзитети од Македонија и од странство, кои имаат посебен придонес во развојот на Високо образовната дејност на Универзитетот, им беа доделени почесни титули PROFESSOR HONORIS CAUSA, PROFFESSOR EMERITUS и DOCTOR HONORIS CAUSA

 

PROFESSOR HONORIS CAUSA