OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Наставната програма по која што Факултетот за туризам во Скопје ќе ја изведува наставата за стручен испит по кој што кандидатите ќе се стекнат со сертификат и звање Туристички водич во Република Македонија.

Наставната програма по која што Факултетот за туризам-Скопје ќе ја изведува наставата и полагањето на стручен испит за туристички придружник во Република Македонија, по кој кандидатите ќе се стекнат со уверение, произлегува од одредбите од член 18 и 19 (член 45-а) од Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност (Сл. Весник бр. 89/2008).

Наставната програма ги содржи следните наставни предмети:

       1. Менаџмент на туристички агенции
       2. Менаџмент на човечки ресурси
       3. Маркетинг во туризмот

Преглед на Курсот:

Овој курс е наменет за сите оние кои сакаат да се запознааат со основата на барската работа.

Цел на оваа обука е да се обучат туристичките работници како да го презентираат својот производ пред клиентите во 8 чекори.