OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

 

 Лични податоци

 

Име Презиме

 

Аце Миленковски

Адреса

 

Бул: Партизански Одреди бр.99, Скопје, Република Македонија

Телефон

 

 +389 2 3093 209, 3093 212

E-mail

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

www.utms.edu.mk

Датум на раѓање

 

15.06.1962, Скопје

Академска титула

 

Редовен професор во трајно звање

  

 Работно искуство

 

• Датум (од – до)

 

2009 – До денес

• Име и адреса на вработувач

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

• Работна позиција

 

Ректор на Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

• Главни активности и одговорности

 

Менаџирање на универзитетски активности:

- организирање и водење на наставно-научната работа на Универзитетот,

- се занимава со научна работа,

- претставување и застапување на Универзитетот во земјата и во странство,

- спроведување на позитивните законски прописи и актите на Универзитетот,

- управување со имотот на Универзитетот,

- креирање и реализација на развојните планови,

- раководење со седници на Сенатот,

- ги промовира дипломираните студенти и доделува ректорски пофалници и други награди,

- обавува и други работи утврдени со Законот за високото образование во РМ и Статутот на Универзитетот.

• Датум (од – до)

 

2012 – сеуште

• Име и адреса на вработувач

 

Факултет за менаџмент во туризмот и угостителство, Опатија, Хрватска

• Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

• Работна позиција

 

Визитинг професор на трет циклус (докторски) студии

• Главни активности и одговорности

 

Предметен наставник по Стратегиско управување со корпорации

• Датум (од – до)

 

2006 – 2009

• Име и адреса на вработувач

 

Факултет за туризам -  Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

• Работна позиција

 

Декан на Факултетот за туризам - Скопје

• Главни активности и одговорности

 

Менаџирање со севкупните наставно-научни активности на факултетот:

 - го раководи, застапува и го претставува Факултетот во земјата и во странство,

- ги извршува одлуките и заклучоците на наставно-научниот совет и деканската управа;

- се грижи за усогласено вршење на високообразовната, научно-истражувачката дејност и други апликативни дејности;

- ги свикува седниците на наставно-научниот совет и деканската управа, го предлага дневниот ред и претседава со нив;

- ги подготвува и предлага актите и материјалите за седници на деканската управа;

- ги промовира дипломираните студенти и доделува декански награди;

- управува со имотот на Факултетот и се грижи за неговото одржување,

- иницира соработка со сродни установи во земјата и во странство;

- врши и други работи согласно со Законот за високото образование во РМ, со Статутот и правилниците на Факултетот.

• Датум (од – до)

 

1996-2005

• Име и адреса на вработувач

 

Општина Чаир, Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Јавен сектор

• Работна позиција

 

Градоначалник на Општина Чаир

• Главни активности и одговорности

 

Менаџирање со надлежностите на општината:

- ја претставува Општината;

- ја контролира законитоста на прописите на советот;

- го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;

-  иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;

- го предлага и извршува годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;

-  раководи со општинската администрација;

- обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината, во согласност со законот и статутот на Општината

- врши други работи утврдени со законот и статутот на Општината.

• Датум (од – до)

 

1994 – 1996

• Име и адреса на вработувач

 

ТА „Паластурист“ - Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Туризам

• Работна позиција

 

Програмски Директор во ТА „Паластурист“ – Скопје

Директор на програмско одделение во ТА „Паластурист“ – Скопје

• Главни активности и одговорности

 

Менаџирање со програмските активности на агенцијата

• Датум (од – до)

 

1987 – 1994

• Име и адреса на вработувач

 

Професор по географија во ОУ„Ацо Шопов“, Скопје

• Име и адреса на вработувач

 

Наставник по географија во ОУ„Гоце Делчев“, Скопје

Наставник по географија во ОУ„Александар Урдаревски", Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Основно образование

• Работна позиција

 

Наставник

• Главни активности и одговорности

 

Наставна дејност

• Датум (од – до)

 

1984 – 1987

• Име и адреса на вработувач

 

Туристичка агенција „Паластурист“-Скопје

• Вид на бизнис или сектор

 

Туризам

• Работна позиција

 

Референт за младински туризам во T.A. „Паластурист“-Скопје

• Главни активности и одговорности

 

Организација на програми за младински туризам

• Датум (од – до)

 

1983 – 1984

• Име и адреса на вработувач

 

Комерцијален референт во ЗЗ „Боро Менков“,  с.Лојане, Куманово 

• Вид на бизнис или сектор

 

Трговија

• Работна позиција

 

Комерцијален референт

• Главни активности и одговорности

 

Координација и планирање на активностите за потребите на организацијата

 

 Образование и обука

 

• Датум (од-до)

 

2002-2004

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет во Нови Сад

Природно-математички факултет, Департман за географија, туризам и хотелиерство

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Наслов на докторска дисертација: „Развој и модернизација на географското образование во основните и средните училишта во Република Македонија"

• Доделено звање

 

Доктор по методика во наставата по географија

• Ниво во националната класификација

 

Степен VIII

• Датум (од-до)

 

1990 - 2002

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Постдипломски студии

Универзитет „Св.Кирил и Метродиј“ - Скопје

Природно-математички факултет

Институт за географија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Наслов на магистерски труд: „Аграрно просторна трансформација и функционална класификација на населбите во сливот на Злетовска Река “

• Доделено звање

 

Магистер по географски науки

• Ниво во националната класификација

 

Степен VII/2

• Датум  (од-до)

 

1981-1990

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Додипломски студии

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

Природно математички факултет

Институт за географија – Наставна насока               

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Географија

• Доделено звање

 

Професор по географија

• Ниво во националната класификација

 

Степен VII/1

• Датум (од-до)

 

1983-1985

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Додипломски студии

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

Педагошка академија „Св. Климент Охридски“ - Скопје

Група: Историја и географија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Географија и историја

• Доделено звање

 

Наставник по историја и географија

• Ниво во националната класификација

 

Степен VI

  

 Публикации

 
  1.  

Мијалче Ѓоргиевски, Аце Миленковски, Дејан Наковски

„Влијанието на туризмот врз економската одржливост на заштитените подрачја“

УТМС Зборник за економија, година 8, број 3, 2017 (ЕBSCO)

  2 .  

Аце Миленковски, Мијалче Ѓоргиевски, Дејан Наковски

„Мотивација за кратка посета на градовите – студија на случај Скопје“, Нови простори во културниот туризам,

Зборник на трудови, ISBN 978-86-7031-450-4, 17ти Современи трендови во туризмот и хотелската индустрија , 1-2 Септември 2017, Нови Сад, Србија

Универзитет во Нови Сад, Природно-математички факултет, Департман за географија, туризам и хотелиерство

3.        

 

Аце Миленковски, Мијалче Ѓоргиевски, Дејан Наковски

„Туристичка валоризација со примена на методот на пондирање“

УТМС Зборник за економија, година 7, број 2, 2016 (ЕBSCO)

4.        

 

Аце Миленковски, Мијалче Ѓоргиевски, Катерина Митевска Петрушева

„Самоевалуацијата и квалитетот во образованието“

5-ти Јубилеен меѓународен научен конгрес, Предизвиците на глобалниот туризам во 21 век, 8-ми Октомври 2016, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, (стр.285-293)

5.        

 

Мијалче Ѓоргиевски, Аце Миленковски, Дејан Наковски

„Влијанието на односот меѓу туризмот и животната средина“

5ти Јубилеен меѓународен научен конгрес, Предизвиците на глобалниот туризам во 21 век, (8-ми Октомври 2016, Скопје, Република Македонија) (стр.19-25)

6.        

 

Дејан Наковски, Аце Миленковски, Мијалче Ѓоргиевски

„Анализа на туризмот во функција на збогатување на туристичката понуда на Република Македонија“

УТМС Зборник за економија, година 7, број 1, 2016 (ЕBSCO)

7.        

 

Аце Миленковски, Сашо Кожухаров, Наташа Ристовска

„Финансирање на можностите на локалната самоуправа“

УТМС Зборник за економија, година 7, број 1, 2016 (ЕBSCO)

8.        

 

Сашко Граматниковски, Аце Миленковски, Далиборка Блажеска

„Влијанието на приходот на меѓународниот туризам врз БДП: случајот на Република Македонија“

Меѓународен зборник за академско истражување во областа на науките за сметководство, финансии и менаџмент, година 6, број 4, (стр. 220-225), октмври 2016

9.        

 

Аце Миленковски, Сашко Граматниковски, Дејан Наковски

„Улогата на културно-историското наследство во туристичкиот развој на просторот на Малешевските Планини“

СИТКОН 2016 – Сингидунум меѓународна конференција за туризам, Белград, 2016

Универзитет Сингидунум, Белград

10.        

 

Аце Миленковски

„Иновации во хотелската и угостителската понуда во регионот“,

VI Бизнис конференција: „Туризмот во Југоисточна Европа – СЕЕТ 2016, Мас Медија Интернационал, Белград, 2016

11.        

 

Слободан Ивановиќ, Аце Миленковски, Ведран Милојица

“Хрватската туристичко-хотелиерска индустрија: тековни состојби и идни, развојни перспективи”

УТМС Зборник за економија, година 6, број 2, 2015 (ЕBSCO) 

12.    

 

Далиборка Блажеска, Аце Миленковски, Сашко Граматниковски

„Квалитетот на туристичката дестинација - клучен фактор за зголемување на нејзината атрактивност“

УТМС Зборник за економија, година 6, број 2, 2015 (ЕBSCO) 

13.    

 

Мијалче Ѓоргиевски, Аце Миленковски, Дејан Наковски

„Степен на адаптација на туристичкиот развој во регионот на Источна Македонија“

УТМС Зборник за економија, година 6, број 1, 2015 (ЕBSCO)  

14.    

 

Константин Петковски, Аце Миленковски, Мијалче Ѓоргиевски

„Одредени аспекти и карактеристики на туристичкиот менаџмент во Македонија“

УТМС Зборник за економија, година 6, број 1, 2015 (ЕBSCO) 

15.    

 

Аце Миленковски, Коле Павлов, Ѓорги Павловски

„Туристичка валоризација на геоморфолошките ресурси во Тиквешката долина“

IV Меѓународен научен конгрес ИКОН БЕСТ 2015: Економска анализа на глобалните трендови во туризмот, финансиите, образованието и менаџментот, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

16.    

 

Аце Миленковски, Сашко Граматниковски

“Македонија, туризам“,  Спрингер Меѓународна издавачка куќа, Швајцарија, J. Jafari, H. Xiao (eds.), Енциклопедија за туризам, 2015

DOI 10.1007/978-3-319-01669-6_613-1, (2p.p)

17.    

 

Kоле Павлов, Аце Миленковски, Ѓорги Павловски, Иван Радевски

„Епигенетска долина во Тиквешката долина во Република Македонија,

УТМС Зборник за економија, година 5, број 2, 2014 (ЕBSCO)  

18.    

 

Коле Павлов, Аце Миленковски, Ѓорги Павловски

„Географски фактори во функција на развојот на лозарството и винскиот туризам во Тиквешката долина“

УТМС Зборник за економија, година 5, број 2, 2014 (ЕBSCO)  

19.    

 

Зоран Ивановски, Аце Миленковки, Надица Ивановска, Сашо Кожухаров

„Развој и подобрување на високото образование од областа на бизнисот преку имплементација на планот за проценка на стекнатите знаења на студентите (СЛОАП)

УТМС Зборник за економија, година 4, број 1, 2014 (ЕBSCO) 

20.    

 

Аце Миленковски, Мијалче Ѓоргиевски

„Туристичка географија на Република Македонија“

 Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, 2014 година

21.    

 

Коле Павлов, Аце Миленковски, Ѓорги Павловски

„Географски фактори во функција на развојот на лозарството и винскиот туризам во Тиквешката долина“

III Меѓународен научен конгрес ИКОН БЕСТ 2013, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

22.    

 

Аце Миленковски, Александра Стоилковска

„Влијанието на компетенциите на менаџерот: основач на успехот на организацијата

УТМС Зборник за економија, година 4, број 2, 2013 (ЕBSCO) 

23.    

 

Аце Миленковски, Александра Стоилковска

„Менаџирање на организациската етика и општествената одговорност во туристичките организации“

III Меѓународен научен конгрес ИКОН БЕСТ 2013, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

24.    

 

Аце Миленковски, Александра Стоилковска, Сашко Граматниковски

„Влијанието на корпоративната општествена одговорност на долгорочниот успех на туристичките организации“

Меѓународна конференција: „Современи трендови во туризмот и угостителството“, ЦТТХ 2013, Природно-математички факултет, Универзитет во Нови Сад 

25.    

 

Аце Миленковски Зоран Стрезовски, Сашко Граматниковски

„Меѓународните туристички саеми како средство за промоција на државата како туристичка дестинација“

Втора меѓународна конференција: „Вработување, образование и претприемништво – ЕЕЕ2013, Белград, Србија, 2013

26.    

 

Аце Миленковски, Михајло Будиноски

„Влијанието на туризмот врз економскиот развој“

II Меѓународен научен конгрес ИКОН БЕСТ 2011: Оптимизација на структурата на туристичката понуда, можност за зголемување на приходите на туризмот во Република Македонија,  Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

27.    

 

Аце Миленковски, Сретен Миладиноски

„Нов маркетинг микс во услужната компонента“

I Меѓународен научен конгрес: Предизвиците и перспективите на туризмот и менаџментот, Стратегија за развој на туризмот во Република Македонија Скопје, Македонија, 2009

28.    

 

Аце Миленковски, Соња Ризоска Јовановска, Јово Ратковиќ

„Светско културно наследство“

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, 2009 година

29.    

 

Аце Миленковски, Сретен Миладиновски

„Инструменти на трговската политика во меѓународната трговија”

Меѓународен научен симпозиум, Природно математички факултет, Нови Сад, 2009

30.    

 

Аце Миленковски

„Економски аспекти на туризмот во Република Македонија“

Економска конференција, Центар за балкански истражувања, 2008, Софија, Република Бугарија

31.    

 

Аце Миленковски, Соња Ризовска –Јовановска

„Верување во моќта и моќ во верувањата“

Меѓународен научен собир: Современ тренд во туризмот, угостителството и гастрономија 2008, Нови Сад, Србија

32.    

 

Аце Миленковски, Јово Ратковиќ, Марина Стојмирова

„Создавање на постмодерните туристички дестинации“

Меѓународен симпозиум: Туризмот во 21 век

Факултет за туризам - Скопје, 2008, Република Македонија

33.    

 

Аце Миленковски, Сашко Граматниковски

„Подготовка и имплементација на персонал во туризмот - современи перспективи“

Национална конференција на Бугарија, Сандански, Бугарија, 2008.

34.    

 

Аце Миленковски, Сашко Граматниковски

"Имплементација на ЕКТС во образованието за туризам"

Национална конференција на Бугарија, Сандански, Бугарија, 2008

35.    

 

Аце Миленковски, Сашко Граматниковски

„Изгледи за развој на хотел во мал град“

Златибор, Србија, 17-19.05-2008

36.    

 

Аце Миленковски

„Методика во наставата по географија“

Конгрес на  Македонско географско друштво , Скопје, 2005 година.

37.    

 

Аце Миленковски, Никола Панов, Ристо Мијалов

„Главните причини за негативниот тренд на туристичкиот развој во Република Македонија од 1990-2003 година“

Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум во Тузла, Босна и Херцеговина, 2005 година

38.    

 

Аце Миленковски

„123 општини“

Зборник на трудови: Територијална организација на општините како основа за идниот развој на Р. Македонија“

Природно-математички факултет, Институт за географија,  Скопје 2004 година

39.    

 

Аце Миленковски

„Физичко географска карта на Република Македонија“

Медиа Поинт, Скопје, 2004 година

40.    

 

Аце Миленковски, Ристо Мијалов

„Геополитички положај Републике Македоније“

Зборник на трудови од I Конгрес географа Босне и Херцеговине, Сараево, Босна и Херцеговина, 2004

41.    

 

Аце Миленковски

„Осврт на проблемите при креирање на современиот наставен кадар во образованието преку примерот во географијата“

Струга, Република Македонија, 14-16 Октомври, 2004 година

42.    

 

Аце Миленковски, Никола Панов, Ристо Мијалов

„Спас Дојранског језера, једна од три највечих туристичких дестинација у Републици Македоније“

Зборник радова из Меџународни научни скуп „Савремене тенденције у туризму, хотелијерству и гастрономије“, Нови Сад, Србија, 2004

43.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Коле Павлов

„Методски прирачник за наставниците по географија“

Просветно дело, Скопје, 2004

44.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски,  Коле Павлов

„Современиот наставник на XXI век“

Зборник на трудови од II Интернационален Балкански конгрес, Едрене, Турција, 2004 година

45.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Коле Павлов

„Учебник по географија за III година на реформираното гимназиско образование“

Просветно дело, Скопје, 2004 година

46.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Коле Павлов

„Учебник по географија за VIII одделение“

Просветно дело, Скопје, 2003 година

47.    

 

Ѓорѓи Павловски, Ристо Мијалов, Аце Миленковски

„Учебник по географија за I година на реформираното гимназиско образование“

Просветно дело, Скопје, 2002 година

48.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Никола Панов, Ристо Мијалов

„Учебник по географија за  VII одделение“

Просветно дело, Скопје, 2002 година

49.    

 

Аце Миленковски (група автори)

„Наставен план и наставни програми по географија за VIII одделение“,

Министерство за образование – Биро за развој на образованието на Р. Македонија, Скопје, 2002 година

50.    

 

Аце Миленковски (група автори)

„Наставен план и наставни програми по географија за VII одделение“,

Министерство за образование, Биро за развој на образованието на Р. Македонија, Скопје, 2002 година

51.    

 

Аце Миленковски

„Аграрно-просторна трансформација и функционална класификација на населбите во сливот на Злетовска река“

Бато и Дивајн, Скопје, 2002 година

52.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Никола Панов

„Учебник по географија за VI одделение“

Просветно дело, Скопје, 2001 година

53.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Никола Панов

„Учебник по географија за V одделение“

Просветно дело, Скопје, 2001 година

54.    

 

Аце Миленковски (група автори)

„Наставен план и наставни програми по географија за VI одделение“

Министерство за образование – Биро за развој на образованието на Р. Македонија, Скопје, 2001

55.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Работни листови по географија за VI одделение“

Просветно дело, Скопје 2001 година

56.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Благоја Марковски

„Работни листови по географија за V одделение“

Просветно дело, Скопје 2001 година

57.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Практичен приказ на корелација меѓу географијата и другите наставни предмети по примерот на наставната содржина, Езера во Република Македонија“

Зборник на трудови од Втор конгрес на географите на РМ, Охрид, 2000

58.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Димка Ристевска

„Бразил- практичен приказ на час по географија во групна форма на работа“

Просветно дело, Скопје, 1999 година

59.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Работни листови по географија за VIII одделение“

Просветно дело, Скопје 1997 година

60.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Работни листови по географија за VI одделение“

Просветно дело, Скопје 1997 година

61.    

 

Аце Миленковски, Ѓорги Павловски

“Неми карти за VII одделение“

Просветно дело, Скопје, 1997

62.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Значајни приоди во воведниот дел на часот при реализирање на наставните содржини по географија“

Просветно дело, Скопје, 1993 година

63.    

 

Аце Миленковски

„Методски приказ на наставен час: Природно- географски карактеристики на Африка“

Завод за школство на Р. Македонија, Скопје, 1993 година

64.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Прва пловидба околу светот“

Нова Македонија, 1988 година

65.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Воден пат помеѓу Европа и Азија“

Нова Македонија, 1988 година

66.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Новиот свет- Америка“

Нова Македонија, 1988 година

67.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски

„Придонесот на уметничките училишта во развојот на македонската култура“

Републички симпозиум, Струга, 1988 година

68.    

 

Аце Миленковски, Ѓорѓи Павловски, Фанка Поповска

„Влијанието на географската настава за заштита и унапредувањето на животната средина“

Југословенски симпозиум: „Екологија и географија у решавању проблема животне средине“, Смедерево, 1988 година

 

 Членство во Уредувачки одбори на Меѓународни научни списанија

Меѓународно научно списание Journal of Economics JOE, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, ISSN 1857-6974 (печатено издание), ISSN: 1857-6982 (електронско издание)

Меѓународно научно списание „ТУРИЗАМ“, Департман за географија, туризам и хотелски менаџмент, Природно-математички факултет, Универзитет во Нови Сад, Србија ISSN 1450-6661 (печатено издание), ISSN 1821-1127 (електронско издание)

Меѓународно списание за мултидисциплинарни истражувања за Југоисточна Европа„Менаџмент во туризмот и угостителството“, Факултет за менаџмент во туризмот и угостителството, Опатија, Универзитет во Ријека, Хрватска, ISSN 1330-7533

  

Членство во професионални тела

2016

Член на Светска Академија на науки и уметности

2015

Претседател на Ректорска конференција за приватни универзитети во РМ

2015

Член на Одбор за доделување на државна награда „11 октомври“

 

Членство во Научни oдбори на Меѓународни научни конференции

Петта меѓународна конференција за Бизнис, економија, спорт и туризам (ИКОН БЕСТ 2016) Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје и Светска Академија на науки и уметности

Петта меѓународна конференција АНТИМ 2016 „Примена на нови технологии во менаџментот и економијата“, Факултет за стратегиски и оперативен менаџмент, Алфа Универзитет и Факултет за бизнис студии и право, Белград, Србија

Четврта меѓународна конференција за Бизнис, економија, спорт и туризам (ИКОН БЕСТ 2015) Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Прв меѓународен конгрес за економија и бизнис (ИЦЕБ) „Нови економски трендови и бизнис можности“, 2015, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, Меѓународен Универзитет во Гостивар

Четврта меѓународна конференција АНТИМ 2014 „Примена на нови технологии во менаџментот и економијата“, Факултет за стратегиски и оперативен менаџмент, Алфа Универзитет и Факултет за бизнис студии и право, Белград, Србија

Трета меѓународна конференција за Бизнис, економија, спорт и туризам (ИКОН БЕСТ 2013) Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Трета меѓународна конференција АНТИМ 2012, „Примена на нови технологии во менаџментот и економијата“, Факултет за стратегиски и оперативен менаџмент, Алфа Универзитет и Факултет за бизнис студии и право, Белград, Србија

Втора меѓународна конференција за Бизнис, економија, спорт и туризам (ИКОН БЕСТ 2011) Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Втора меѓународна конференција АНТИМ 2010, „Примена на нови технологии во менаџментот и економијата“, Факултет за образование на извршни директори, Нови Сад, Србија Алфа Универзитет и Факултет за бизнис студии и право, Белград, Србија

Прва меѓународна конференција за Бизнис, економија, спорт и туризам (ИКОН БЕСТ 2009) Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје