OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Аце Миленковски

Ректор на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје

М-р Марио Чачиќ

Оперативен директор

Зоран Ѓорѓески

Генерален секретар

М-р Јово Ратковиќ

Директор на човечки ресурси

Ирена Пеповска Ристовска

Деловен асистент на ректорот

Проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски

Проректор за настава

Проф. д-р Сашо Кожухаров

Проректор за наука и развој

Проф. д-р Зоран Ивановски

Проректор за меѓународна соработка

Проф. д-р Сашко Граматниковски

Декан на Факултетот за туризам

Проф. д-р Александра Стоилковска

Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси

Проф. д-р Далиборка Блажеска

Декан на Факултетот за Меѓународен маркетинг менаџмент

Проф. д-р Наташа Ристовска

Декан на Факултетот за претприемачки бизнис